Czym jest elektromobilność?

Termin elektromobilność, mimo że kojarzony przede wszystkim z podróżowaniem elektrycznymi samochodami, obejmuje całokształt zagadnień przemieszczania się za pomocą napędu elektrycznego. W centrum zainteresowania EM nie jest więc sam środek transportu, ale przede wszystkim proces jego projektowania, produkcji, nabywania i używania różnorodnych pojazdów - od aut po hulajnogi.

Wyobraź sobie, że jesteś polskim dealerem samochodów elektrycznych i zamierzasz przedstawić na rynku nowy model pojazdu. Zanim rozpoczniesz produkcję tego środka transportu (który w Polsce jest wciąż nowinką technologiczną), zadasz pytania nie tylko o zwyczaje podróżowania Polaków, ale również o ich nastawienie do użytkowania paliw alternatywnych, jakość infrastruktury ładowania lub o najnowsze regulacje w sprawie ochrony środowiska. Słowem, będziesz zastanawiać się, czy w Polsce istnieją warunki do użytkowania tego typu pojazdu.

Problematyka elektromobilności nie wiąże się więc jedynie z kwestiami ekonomiczno-gospodarczymi. Równie ważne są zagadnienia z problematyki społecznej (na przykład wiedza o elektromobilności) i prawnej (regulacje użytkowania miejskich hulajnóg).

Obowiązujące regulacje

Program Rozwoju Elektromobilności jest jednym z projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej do roku 2020, z perspektywą do 2030r. Celem Strategii jest „Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym, środowiskowym i terytorialnym” (źródło), a skutkami między innymi zwiększenie dochodu gospodarstw domowych, wzrost zamożności społeczeństwa jednocześnie przy zmniejszaniu dysproporcji w dochodach między regionami.

Program “Elektromobilność w Polsce” zakłada przeprowadzenie transformacji transportowej w latach 2016-2025, poprzez wprowadzenie w życie pakiet regulacji prawnych (4 dokumenty udostępnione po prawej stronie). Oczekiwanymi skutkami są rozwój systemu elektromobilności oraz zwiększenie użytkowania paliw alternatywnych (źródło).

Dokumenty i ustawy zawierają nastepujące informacje:

 • identyfikacja potencjału gospodarczego kraju w zakresie elektromobilności; plan wprowadzania pojazdów elektrycznych na rynek w Polsce.
 • informacje na temat paliw alternatywnych: udział w rynku paliw, regulacje prawne, zastosowanie w transporcie, prognozy użycia.
 • zasady rozwoju i funkcjonowania użytkowania paliw alternatywnych w transporcie: obowiązki podmiotów publicznych oraz informacyjne, warunki funkcjonowania stref czystego transportu; określa ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz sposób ich realizacji.
 • określenie zadania Funduszu Niskoemisyjnego Transportu: finansowania projektów związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych.

 

W Poznaniu realizowana jest Strategia Rozwoju Elektromoblinosci, zakładająca wprowadzenie rozwiązań dla następujących problemów:

 • “zagrożenie konieczności spełnienie odpowiednich udziałów procentowych autobusów zero emocyjnych;
 • niezadowalająca liczna zero- lub niskoemisyjnych pojazdów;
 • niska dostępność stacji i punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz hybryd tylu plug-in;
 • bardzo niska dostępność stacji tankowania gazu ziemnego;
 • brak stacji tankowania wodoru;
 • zanieczyszczenie powietrza;
 • słaby rozwój odnawialnych źródeł energii.”

 

Głównym Celem Strategii jest “Wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilnosci oraz zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Poznaniu”, a także realizacja trzech strategicznych celi rozwojowych:

 1. Zero- i niskoemisyjne usługi publiczne.
 2. Zero- i niskoemisyjny pasażer.
 3. Zero- i niskoemisyjny mieszkaniec.

(Źródło)