Podsumowanie warsztatów Poznań 2021

Jaki był cel naszych warsztatów?

22 października br. zorganizowaliśmy w Poznaniu warsztaty w ramach projektu badawczego Sprawiedliwe Przejście na Elektromobilność: Oslo, Poznań, Utrecht, Bristol (ITEM - Inclusive Transition towards Electric Mobility) dla zainteresowanych partnerów lokalnych. Głównym celem naszego projektu jest zbadanie procesu rozwoju elektrycznej mobilności w miastach oraz wypracowanie takich rozwiązań, aby proces ten spełniał kryteria społecznej sprawiedliwości. Poznań, obok Oslo, Utrechtu oraz Bristolu, jest jednym z czterech europejskich miast, w których realizowane są badania oraz działania dotyczące projektowania sprawiedliwej polityki transportowej.

Jako poznański zespół podczas warsztatów byliśmy przede wszystkim zainteresowani zebraniem danych i opinii na temat elektromobilności od przedstawicieli pracujących w różnych dziedzinach, zajmujących się elektromobilnością. Razem staraliśmy się odpowiedzieć na dwa główne pytania: Jak i dla kogo rozwijać elektryczną mobilność w miastach? Jak odbywa się to w Poznaniu, a jak w innych europejskich miastach. Ostatecznie chcieliśmy się również dowiedzieć jakie są oczekiwania naszych lokalnych partnerów w sprawie dalszego przebiegu projektu ITEM. 

Przebieg warsztatów

Podczas warsztatów mieliśmy zaszczyt gościć ekspertów z różnych dziedzin, wszystkich połączonych wspólnym tematem elektromobilności. Współpracowaliśmy między innymi z przedstawicielami biznesu (Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne). Drugą grupą byli reprezentanci sektora publicznego i naukowego (Urząd Miasta Poznania, przedstawiciele Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Szczeciński, Ministerstwo Klimatu i Środowiska). Również liczną grupą pojawili się przedstawiciele Młodzieżowego Strajku Klimatycznego oraz Młodzieżowej Rady Miasta. 

Już na samym początku warsztatów mieliśmy okazję zapoznać się z opiniami i osobistymi wyborami uczestników warsztatów na temat przyszłościowego wyboru transportu o napędzie elektrycznym. Natomiast podczas pierwszego etapu naszych dyskusji staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie ‘co w praktyce oznacza sprawiedliwe przejście na elektryczną mobilność?’. Uczestnicy warsztatów, pracując w grupach, wymieniali różne elementy, przyporządkowując je do trzech filarów sprawiedliwości: dystrybutywnej, proceduralnej oraz uznaniowej.

Z wnioskami z warsztatów już niedługo będzie można się zapoznać na stronie internetowej, social mediach i podczas lektury artykułów. 

Kolejnym rozważanym problemem były korzyści i straty związane z rozwojem elektromobilności w Poznaniu i Polsce. Podsumowując tę owocną dyskusję, stwierdziliśmy, że najbardziej skorzysta biznes skoncentrowany na produkcji baterii oraz - w dłuższej perspektywie czasowej - społeczeństwo poprzez oczyszczenie centrum miasta. Z drugiej zaś strony zdiagnozowaliśmy, że na przejściu na elektromobilność straci - choć nie powinno się to zdarzyć - branża motoryzacyjna oraz jej pracownicy, którzy będą zmagać się z problemem przekwalifikowania, a także automatyzacji i robotyzacji pracy. Ostatecznym postawionym wnioskiem był postulat o całościowej zmianie systemowej, obejmującej wszystkie obszary życia - od wymiany samochodów na elektryczne, kończąc na wartościach i trosce o środowisko. 

Podczas warsztatów nie zabrakło również części konferencyjnej, gdzie przedstawione zostały najnowsze dane na temat rozwoju elektromobilności w Polsce i na świecie - ze szczególnym uwzględnieniem miast partnerskich projektu ITEM (Oslo, Utrecht, Bristol). Informacje te mieliśmy okazję wykorzystać w kolejnych dyskusjach grupowych, podczas których skupiliśmy się na przypadku Poznania. Postawiliśmy pytanie w jaki sposób rozwija i w jaki powinna rozwijać się elektromobilność w tym mieście? 

Dzięki ciągłej burzy mózgów z tak różnorodną grupą ekspertów i ekspertek mogliśmy na koniec zastanowić się w jaki sposób uzupełnić dalsze badania projektu ITEM. Nasi partnerzy lokalni najbardziej chcieliby się dowiedzieć: 

  • Jaki jest poziom tolerancji w zakresie wprowadzania nowych regulacji w sprawie elektromobilności? 
  • Jakie warianty nowej polityki oraz jaki czas ich wprowadzania wchodzi w grę? 
  • Jakie mamy możliwości rozprzestrzeniania wiedzy oraz jaką konkretnie wiedzę należy przekazać? 

Drugim postulatem był wniosek o potrzebie transferu dobrych praktyk od naszych zagranicznych partnerów, dzięki czemu łatwiej będzie wprowadzić zmiany lokalnie i w obszarze krajowym. Ostatecznie postanowiliśmy, że część dalszych narzędzi badawczych będziemy projektować wspólnie, aby jak najbardziej zwiększyć efektywność procesu zbierania danych. Jako poznański zespół projektowy bardzo cieszymy się na dalszą współpracę z Państwem. 

Podziękowania

Państwa udział w warsztatach, jako czołowych ekspertów i liderów elektromobilnej zmiany, był dla nas nieocenionym wkładem w lepsze zrozumienie zachodzących procesów. Na podstawie Waszej współpracy i przemyśleń będziemy mogli lepiej przygotować dalsze badania i opracować wnioski, które będą cenne nie tylko z punktu widzenia naukowego, ale także praktycznego. Wierzymy, że z kolei Państwu udział w projekcie dostarczył interesującej wiedzy, danych i praktycznych rozwiązań dotyczących elektromobilności, pochodzących z różnych kontekstów ekonomicznych, infrastrukturalnych i kulturowych. Mamy też nadzieję, że pozwolił również nawiązać lub pogłębić współpracę z partnerami lokalnymi. Udział w ITEM to także prestiż i widzialność, wynikające z udziału w międzynarodowym przedsięwzięciu, którego efekty będą omawiane w literaturze naukowej, branżowej i na spotkaniach w różnych miejscach w Europie. Liczymy na dalszą współpracę, do której chęć odczuliśmy podczas naszych wspólnych warsztatów. 

Na koniec chcielibyśmy jeszcze wspomnieć, że projekt ITEM jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Unię Europejską z programu ERA-NET Urban Accessibility and Connectivity. Jego liderem jest Instytut Ekonomii Transportu na Uniwersytecie w Oslo, a partnerami – Uniwersytet w Utrechcie, Uniwersytet Oxfordzki oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspólnie z firmą badawczą Heksagon Research.